ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย


รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
งบทดลองรายเดือนตุลาคม ๕๙
งบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน ๕๙
งบทดลองรายเดือนธันวาคม ๕๙
งบทดลองรายเดือนตุลาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนมกราคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ ๖๐
งบทดลองรายเดือนมีนาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนเมษายน ๖๐
งบทดลองรายเดือนพฤษภาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนมิถุนายน ๖๐
งบทดลองรายเดือนกรกฎาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนสิงหาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนกันยายน ๖๐
งบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน ๖๐
งบทดลองรายเดือนธันวาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนมกราคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนมกราคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ ๖๑
งบทดลองรายเดือนมีนาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนเมษายน ๖๑
งบทดลองรายเดือนพฤษภาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนมิถุนายน ๖๑
งบทดลองรายเดือนกรกฎาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนสิงหาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนกันยายน ๖๑
งบทดลองรายเดือนตุลาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนตุลาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน ๖๑
งบทดลองรายเดือนธันวาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนพฤษภาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนมกราคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ ๖๒
งบทดลองรายเดือนมีนาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนเมษายน ๖๒
งบทดลองรายเดือนมิถุนายน ๖๒
งบทดลองรายเดือนกรกฎาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนสิงหาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนกันยายน ๖๒
งบทดลองรายเดือนกันยายน ๖๒
งบทดลองรายเดือนตุลาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน ๖๒
งบทดลองรายเดือนธันวาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนมกราคม ๖๓
งบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ ๖๓
งบทดลองรายเดือนมีนาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน เมษายน ๖๓
งบทดลองรายเดือน พฤษภาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน กันยายน ๖๓
งบทดลองรายเดือน ตุลาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน กรกฎาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน มิถุนายน ๖๓
งบทดลองรายเดือน สิงหาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน พฤศจิกายน ๖๓
งบทดลองรายเดือน ธันวาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน มกราคม ๖๔
งบทดลองรายเดือน กุมภาพันธ์ ๖๔
งบทดลองรายเดือน มีนาคม ๖๔
งบทดลองรายเดือน มีนาคม ๖๔
งบทดลองรายเดือน เมษายน ๖๔
งบทดลองรายเดือน พฤษภาคม ๖๔

Login
  ข่าวทั้งหมด


ว่าที่ ร.ต.จิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศฝช.เชียงรายนายญาณทัด อ่องคำ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ศฝช.เชียงราย


ข่าวสารกิจกรรม
image

  13 มิ.ย.

กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลกร พัฒนาวิจัยและหลักสูตร
image

  9 มิ.ย.

กิจกรรมอบรมหลักสูตรการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู กศน. มืออาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21