ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย


รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
งบทดลองรายเดือนตุลาคม ๕๙
งบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน ๕๙
งบทดลองรายเดือนธันวาคม ๕๙
งบทดลองรายเดือนตุลาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนมกราคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ ๖๐
งบทดลองรายเดือนมีนาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนเมษายน ๖๐
งบทดลองรายเดือนพฤษภาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนมิถุนายน ๖๐
งบทดลองรายเดือนกรกฎาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนสิงหาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนกันยายน ๖๐
งบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน ๖๐
งบทดลองรายเดือนธันวาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนมกราคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนมกราคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ ๖๑
งบทดลองรายเดือนมีนาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนเมษายน ๖๑
งบทดลองรายเดือนพฤษภาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนมิถุนายน ๖๑
งบทดลองรายเดือนกรกฎาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนสิงหาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนกันยายน ๖๑
งบทดลองรายเดือนตุลาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนตุลาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน ๖๑
งบทดลองรายเดือนธันวาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนพฤษภาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนมกราคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ ๖๒
งบทดลองรายเดือนมีนาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนเมษายน ๖๒
งบทดลองรายเดือนมิถุนายน ๖๒
งบทดลองรายเดือนกรกฎาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนสิงหาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนกันยายน ๖๒
งบทดลองรายเดือนกันยายน ๖๒
งบทดลองรายเดือนตุลาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน ๖๒
งบทดลองรายเดือนธันวาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนมกราคม ๖๓
งบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ ๖๓
งบทดลองรายเดือนมีนาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน เมษายน ๖๓
งบทดลองรายเดือน พฤษภาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน กันยายน ๖๓
งบทดลองรายเดือน ตุลาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน กรกฎาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน มิถุนายน ๖๓
งบทดลองรายเดือน สิงหาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน พฤศจิกายน ๖๓
งบทดลองรายเดือน ธันวาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน มกราคม ๖๔
งบทดลองรายเดือน กุมภาพันธ์ ๖๔
งบทดลองรายเดือน มีนาคม ๖๔

Login


ข่าวสารกิจกรรม

image

  13 มิ.ย.

กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลกร พัฒนาวิจัยและหลักสูตร
image

  9 มิ.ย.

กิจกรรมอบรมหลักสูตรการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู กศน. มืออาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21
image

  9 มิ.ย.

อบรมหลักสูตรการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู กศน. มืออาชีพ
image

  9 มิ.ย.

ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทาน ให้แก่สมาชิก โครงการศิลปาชีพ
image

  9 มิ.ย.

ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาโบราณสถานวัดพระธาตุจอมกิตติและศูนย์การเรียนรู้ ศฝช.เชียงราย
image

  5 พ.ค.

ศฝช.เชียงราย ร่วมทำกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
image

  23 เม.ษ.

ร่วมต้อนรับ นายอำเภอเชียงแสน พร้อมคณะ เพื่อมอบต้นกล้าพืชผักในโครงการ เชียงแสนมีรัก ปลูกผักกินเอง