ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย


เขตพื้นที่ให้บริการ จ. แม่ฮ่องสอน อ. เมืองแม่ฮ่องสอน ต. ผาบ่อง

ข่าวกิจกรรม
image

//2 มี.ค.

           นายพิศิษฐ์ วศินภัทรโภคิน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า นายเกรียงศักดิ์ สุยะแก้ว  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมโครงการอบรมค่านิยมหลัก 12 ประการ เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์ ณ โครงการหมู่บ้านยา...

ข้อมูลพื้นฐาน

"หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า 
ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม 
ลือนามถิ่นบัวตอง"

ข้อมูลทั่วไป

ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ตำบลผาบ่อง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

มีพื้นที่ทั้งหมด 408 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 160,625 ไร่ มีประชากรทั้งสิ้น 9,579 คน มีหมู่บ้าน

ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ได้แก่


ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อหย่อมบ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

ดำเนินงาน

หมู่ที่ 1 บ้านผาบ่อง

-

นายอมร ศรีตระกูล(กำนัน)

หมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊

-

นายกุศล สุปันโย

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ

มี 4 หย่อมบ้าน คือ

1.      หย่อมบ้านน้ำเพียงดิน

2.      หย่อมบ้านไม้เดื่อโง้ม

3.      หย่อมบ้านห้วยปูแกง

4.      หย่อมบ้านห้วยคลี่

นายสมพร วรจารุวรรณ

หมู่ที่ 4 บ้านแม่สะกึด

-

นายบุญรัตน์ จันทรณบุตร

×

หมู่ที่ 5 บ้านท่าโป่งแดง

-

นายบุญยิ่ง คีรีสัตยานนท์

×

หมู่ที่ 6 บ้านห้วยโป่งกาน

มี 4 หย่อมบ้าน คือ

1.      หย่อมบ้านห้วยโป่งกานนอก

2.      หย่อมบ้านห้วยฮะ

3.      หย่อมบ้านนาเจ็ดลอค

4.      หย่อมบ้านแม่จ๋าน้อย

 

 

นายณรงค์ศักดิ์ ชญานันท์กิตติวงค์

×

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยแก้ว

มี 2 หย่อมบ้าน คือ

1.      หย่อมบ้านห้วยแก้วบน

2.      หย่อมบ้านห้วยช่างเหล็ก

นายณรงค์ศักดิ์ เพชรพวงพยอม

×

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเสือเฒ่า

มี 1 หย่อมบ้าน คือ

1.      หย่อมบ้านแม่ส่วยอู

 

นายอุทิศ ตะยาดีทาน

×

หมู่ที่ 9 บ้านห้วยน้ำส่อม

มี 2 หย่อมบ้าน คือ

1.      หย่อมบ้านกิ่วผักเผ็ด

2.      หย่อมบ้านห้วยมะโง

 

นายศักดิ์ชัย ฐิติอุดมศิลป์

×

หมู่ที่ 10 บ้านหัวน้ำแม่สะกึด

-

นายจรูญ ปิยะชาติภาคกูล


หมู่ที่ 11 บ้านม่อนตะแลง

-

นายบุญศรี อายะบุตร

×

หมู่ที่ 12 บ้านผาบ่องเหนือ

มี 1 หย่อมบ้าน คือ

1.      หย่อมบ้านผางาม

 

นางพัชรี ไหวยะ

×

 

ข้อมูลประชากร

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

หมู่ที่ 1 บ้านผาบ่อง

729

704

1,433

หมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊

469

445

914

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ

1,012

941

1,953

หมู่ที่ 4 บ้านแม่สะกึด

277

274

551

หมู่ที่ 5 บ้านท่าโป่งแดง

468

434

902

หมู่ที่ 6 บ้านห้วยโป่งกาน

326

306

632

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยแก้ว

255

237

492

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเสือเฒ่า

443

397

845

หมู่ที่ 9 บ้านห้วยน้ำส่อม

303

269

572

หมู่ที่ 10 บ้านหัวน้ำแม่สะกึด

329

265

594

หมู่ที่ 11 บ้านม่อนตะแลง

165

172

337

หมู่ที่ 12 บ้านผาบ่องเหนือ

185

169

354

รวม

4,966

4,613

9,579

 

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีพื้นที่ราบอยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำและที่ราบหุบเขา มีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ำปายและแม่น้ำแม่สะมาด มีเนื้อที่ทั้งหมด 408 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 160,625 ไร่

 

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ                       ติดกับ             ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศใต้                            ติดกับ             ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก                ติดกับ             ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันตก                   ติดกับ             สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า

 

อาชีพ

อาชีพหลัก        คือ      ทำการเกษตร : ข้าว กระเทียม ถั่ว งา ข้าวโพด พืชผักต่างๆ เป็นต้น
อาชีพเสริม        คือ      รับจ้างทั่วไป และเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ไก่ วัว กระบือ ปลา

 

สาธารณูปโภค

          จำนวนไฟฟ้าที่เข้าถึงมี 10 หมู่บ้านและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ 6,500 คน


การศึกษา

·       โรงเรียนประถมศึกษา               จำนวน           11      แห่ง

·       โรงเรียนมัธยมศึกษา                 จำนวน           1       แห่ง

·       ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน      จำนวน           8       แห่ง

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

·       วัด/สำนักสงฆ์                       จำนวน           11      แห่ง

·       ศาลเจ้า                                 จำนวน           1       แห่ง

·       โบสถ์                                    จำนวน           8       แห่ง

 

ประเพณี/วัฒนธรรม

·       งานปอยส่างลอง(บวชลูกแก้ว)

·       ประเพณีเลี้ยงผีต้นน้ำ

·       ประเพณีงานต้นที

·       ประเพณีบุญบั้งไฟ

·       งานเปิดเมิงไต ฯลฯ

 

สาธารณสุข

·       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน           2        แห่ง

 

การเดินทาง

การคมนาคมติดต่อผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง ถนนมีลักษณะคดเคี้ยวลาดชันไปตามแนวเขา สำหรับเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นคอนกรีต ลูกรัง การคมนาคมไม่สะดวกในช่วงฤดูฝน

 

ผลิตภัณฑ์ OTOP

·       ผ้าทอชนเผ่า

·       ตุ๊กตาชนเผ่า

·       ข้าวกล้อง

·       น้ำอ้อยไทยใหญ่

·      จักสาน ฯลฯ
ข้อมูลพื้นฐาน

โครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านแม่ส่วยอู)

ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

1.     ประวัติความเป็นมาของโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน

 

พระราชดำริ  :   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 แนวพระราชดำริ :      

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านยามชายแดน บ้านปางคอง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและพระองค์ได้มีพระราชดำริกับ พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ (ตำแหน่งในขณะนั้น) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2545 ณ เรือนประทับแรมปางตอง ความว่าให้พิจารณาหาแนวทางในการดำเนินงานจัดตั้งหมู่บ้านในรูปแบบหมู่บ้านยามชายแดนด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาราษฎรในพื้นที่ให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรักษาอธิปไตยของชาติอย่างมีระบบตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 3 ได้แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อสำรวจและคัดเลือกพื้นที่สำหรับจัดตั้งหมู่บ้านคณะทำงานฯ ได้พิจารณาพื้นที่บริเวณแนวชายแดนด้านทิศตะวันตกของอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่ว่าง เดิมพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของบ้านแม่ส่วยอู (เดิม) และบ้านขุนห้วยเดื่อ (เดิม) แต่เนื่องจากความไม่ชัดเจนของเส้นแบ่งเขตแดน ประกอบกับมีการสู้รบกันระหว่างกองกำลังกลุ่มคะยากับทหารพม่า และมีการรุกล้ำอธิปไตยของประเทศบ่อยครั้ง เป็นเหตุให้ราษฎรกลุ่มดังกล่าวละทิ้งบ้านเรือนอพยพเข้ามาอยู่พื้นที่เขตภาย ใน ปล่อยให้พื้นที่แห่งนี้เป็นช่องว่าง ล่อแหลมต่อการเข้ามาของภัยคุกคามต่างๆ

ดังนั้น คณะทำงานโครงการฯ จึงได้คัดเลือกพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่จัดตั้งหมู่บ้าน โดยใช้ชื่อว่าโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแม่ส่วยอู ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

          วัตถุประสงค์โครงการ :

                    1เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

2. เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านถาวรตามแนวชายแดนไทย พม่า ด้านจังหวัดตากและแม่ฮ่องสอน ให้มีสภาพเป็นหมู่บ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย

3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคนและชุมชน ให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.  เพื่อให้ชุมชนได้รับการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและการรายงานข่าวสารขั้นพื้นฐาน

2.     ข้อมูลทั่วไป(บ้านแม่ส่วยอู)        

     1.1 ที่ตั้ง

โครงการหมู่บ้านยามชายแดนบ้านแม่ส่วยอู่เป็นบ้านบริวารของบ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ที่ 8          ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่พิกัด LB ๗๙๓๐ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวาตอนล่าง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย ๖๘๐ เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญ ได้แก่ ห้วยจอง   มีพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย รวม ๓๑๕ ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นที่ราบระหว่างหุบเขาของฝั่งลำห้วยและห่างจากแนวชายแดนไทย พม่า ประมาณ 2.5 กิโลเมตร

1.2 อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ประเทศพม่า

ทิศใต้             ติดต่อกับ         บ้านน้ำเพียงดิน

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         บ้านห้วยเสือเฒ่า

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ประเทศพม่า

1.3 การคมนาคม

·       เดินทางจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปยัง บ้านห้วยเสือเฒ่า ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร        รถยนต์สามารถเข้าออกได้ทุกฤดูกาล ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

·       เดินทางจากบ้านห้วยเสือเฒ่า ไปยัง บ้านแม่ส่วยอู ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร รถยนต์สามารถเข้าได้ในฤดูแล้ง สำหรับในช่วงฤดูฝนเส้นทางอาจถูกตัดขาดต้องเดินทางเข้าพื้นที่โดยมอเตอร์ไซด์หรือเดินข้าไป ใช้เวลาประมาณ  4  ชั่วโมง (รถยนต์ต้อง 4x4 เท่านั้นหรือติดโซ่ | มอเตอร์ไซด์ต้องใส่ยางวิบากหรือติดโซ่)

1.4 การปกครอง

การปกครองปัจจุบัน บ้านแม่ส่วยอู ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหมู่บ้านถูกต้องตาม พรบ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ..๒๔๕๗

นายอภิสิทธิ์  จันทร์โอภาส         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

นายอมร  ศรีตระกูล                   กำนัน ต.ผาบ่อง

นายอุทิศ  ตะยาดีทาน              ผู้ใหญ่บ้านห้วยเสือเฒ่า

นายวิชัย  แก้วอร่ามยิ่ง              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

1.5 ประชากร

·       มีประชากร รวมทั้งสิ้น 28  ครัวเรือน  124 คน (ชนเผ่ากระเหรี่ยงแดง)

·       ชาย 54 คน (ด.. 17 คน) | หญิง 70 คน (ด.. 31 คน)

·       ได้รับสัญชาติไทย 114 คน (ชาย 56 คน , หญิง 58 คน) / ไม่ปรากฎสัญชาติ 10 คน  (ชาย 2 คน , หญิง 8 คน)


1.6 ด้านอาชีพ

·       ด้านเกษตร : ปลูกข้าวไร่  และพืชผักต่าง ๆ

·       อาชีพเสริม : ทอผ้า ทำเครื่องเงิน จักสาน รับจ้างทั่วไป หาของป่า

·       สัตว์เลี้ยง : หมู ปลาดุก และไก่

 

 1.7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.      กองพลพัฒนาที่ 3

2.      ชุดรักษาความปลอดภัยโครงการหมู่บ้านยามชายแดนบ้านแม่ส่วยอู (ชค.)

3.      ชุดปฏิบัติการโครงการหมู่บ้านยามชายแดนบ้านแม่ส่วยอู (ชป.)

4.      สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

5.      ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย

6.      ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง

7.      สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

8.      สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

9.      สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

10.  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

11.  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

12.  หน่วยควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน

13.  อบต.ผาบ่อง