ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย


เขตพื้นที่ให้บริการ จ. แม่ฮ่องสอน อ. เมืองแม่ฮ่องสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม
image

2 มี.ค.

           นายพิศิษฐ์ วศินภัทรโภคิน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า นายเกรียงศักดิ์ สุยะแก้ว  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมโครงการอบรมค่านิยมหลัก 12 ประการ เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์ ณ โครงการหมู่บ้านยา...