ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย


เขตพื้นที่ให้บริการ แม่ฮ่องสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม
image

2 มี.ค.

กิจกรรมโครงการช่างซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้นหลักสูตร 40 ชั่วโมง ณ บ้านปางคอง ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน...
image

2 มี.ค.

           นายพิศิษฐ์ วศินภัทรโภคิน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า นายเกรียงศักดิ์ สุยะแก้ว  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมโครงการอบรมค่านิยมหลัก 12 ประการ เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์ ณ โครงการหมู่บ้านยา...