ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย


บุคลากร


post img

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังเชียงราย รักษาการในตำแหน่งผอ.ศฝช.เชียงราย

ว่าที่ ร.ต.จิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี

เบอร์โทร 0931461999

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผอ.ศฝช.เชียงราย

นายญาณทัด อ่องคำ

เบอร์โทร

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

นางสาวมริกา แก้วดำ

เบอร์โทร

สังกัด ศูนย์ฝึกเชียงรายรายละเอียด...
post img

ลูกจ้างประจำ

นายชัยยะ เหมือนนิ่ม

เบอร์โทร

สังกัด ศูนย์ฝึกเชียงรายรายละเอียด...
post img

นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ 4321

นางสาวยุพิน นางแล

เบอร์โทร 090 316 0849

สังกัด ศูนย์ฝึกเชียงรายรายละเอียด...
post img

นักวิชาการเงิน และบัญชี

นางสาวรัตนาพร ตุทาโน

เบอร์โทร 061 563 9541

สังกัด ศูนย์ฝึกเชียงรายรายละเอียด...
post img

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวมะลิ คำวัง

เบอร์โทร 083 5739197

สังกัด ศูนย์ฝึกเชียงรายรายละเอียด...
post img

ครูอาสาสมัคร กศน. (พนักงานราชการ)

นางพิสมัย ฤทธิ์รั์กษา

เบอร์โทร

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

ครูอาสาสมัคร กศน. (พนักงานราชการ)

นางระยองวัล กาปัญญา

เบอร์โทร 081-7845381

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.

นางปวริศา ยืนอ๊อด

เบอร์โทร 09 7924 0261

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.

นายอำนาจ สุภารี

เบอร์โทร 088 417 7950

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.

นางสาวสุพัตรา เตมีศักดิ์

เบอร์โทร 0806561510

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.

นายณัฐพงษ์ชัย จ๊ะใจ

เบอร์โทร 080 -1346 552

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.

นายปราการ อยู่อินทร์

เบอร์โทร 086 188 8550

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

ครูอาสาสมัคร กศน. (พนักงานราชการ)

นางรัตนา เฉยกลาง

เบอร์โทร

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

ครูอาสาสมัคร กศน.(พนักงานราชการ)

นางสาวเสาวณีย์ อนุเคราะห์พงษ์สิริ

เบอร์โทร

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

ครูอาสาสมัคร กศน. (พนักงานราชการ)

นายวรณัฐ วรรณศรี

เบอร์โทร

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.

นายบุญประทีป ปัญจรักษ์

เบอร์โทร 086 193 4247

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

ครูอาสาสมัคร กศน. (พนักงานราชการ)

นายเกรียงศักดิ์ สุยะแก้ว

เบอร์โทร

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.

นายพงศกร ไกรกิจราษฎร์

เบอร์โทร

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

ครูอาสาสมัครกศน. (พนักงานราชการ)

นายประคองศักดิ์์ อินทะรังษี

เบอร์โทร 0871914948

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.

นางอนงค์วรรณ ขันทะลี

เบอร์โทร 088 547 9796

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

ครูอาสาสมัคร กศน. (พนักงานราชการ)

นางสาวไพดาว แสนดวงดี

เบอร์โทร 087 9790595

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

นักวิชาการเกษตร (จ้างเหมาบริการ)

นางสาวพจนีย์ สิงทะนะ

เบอร์โทร

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ)

นางวันทนีย์ จินดาวงค์

เบอร์โทร

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

คนงาน (จ้างเหมาบริการ)

นายสุทธิพงษ์ ฑีฆายุ

เบอร์โทร

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

ครูอาสาสมัคร กศน. (พนักงานราชการ)

นายพุทธินันท์ เสริมสุขพันธุ์

เบอร์โทร 084-950-8935

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.

นายวีรนันท์ พนาไพศาลสกุล

เบอร์โทร 087-1723119

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

คนสวน (จ้างเหมาบริการ)

นายบัญชา จอมวะนา

เบอร์โทร

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

ครูอาสาสมัคร กศน. (พนักงานราชการ)

นายสุริโย ดอกมาลา

เบอร์โทร 088-5009835

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

ครูอาสาสมัคร กศน. (พนักงานราชการ)

นายประยอน ตาดำนิล

เบอร์โทร

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

คนงาน ( (จ้างเหมาบริการ)

นายอุ่นเรือน ชัยมงคล

เบอร์โทร

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

คนสวน (จ้างเหมาบริการ)

นายบุญทวี ลิชผล

เบอร์โทร

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

คนสวน (จ้างเหมาบริการ)

นายประดิษฐ์ เทียมตา

เบอร์โทร

สังกัด ศูนย์ฝึกรายละเอียด...
post img

ครูอาสาสมัคร กศน.

น.ส.ลัดดา ประมวล

เบอร์โทร 0806725180

สังกัด ศูนย์ฝึกเชียงรายรายละเอียด...
post img

นักวิชาการศึกษา

น.ส.สุดารัตน์ ก่ำแก้ว

เบอร์โทร 0875427573

สังกัด ศูนย์ฝึกเชียงรายรายละเอียด...
post img

ครูอาสาสมัคร กศน.

น.ส.พิพิธพร ดวงอุตสา

เบอร์โทร 0957624362

สังกัด ศูนย์ฝึกเชียงรายรายละเอียด...
post img

ครูอาสาสมัคร กศน.

น.ส.ภาวินี กันคำ

เบอร์โทร 0807744207

สังกัด ศูนย์ฝึกเชียงรายรายละเอียด...
post img

ครูอาสาสมัคร กศน.

น.ส.เทพสิริ วรรณปลูก

เบอร์โทร 0954473055

สังกัด ศูนย์ฝึกเชียงรายรายละเอียด...